conferences

 

 

CONFERENCES

  25 Kasım / November 25
10:00 - 10:30 : Açılış Konuşmaları / Opening Speeches of :
T.c. Sağlık Bakanlıği THSK Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
T. C. THSK Environmental Health Department of the Ministry of Health
• Çevre Sağlığı Daire Başkanı/ Head of Environmental Health : Dr. Hüseyin İLTERHASKOD (Halk Sağlığı ve Haşere Kontrolü Derneği)
(Public Health and Pest Control Association)
• Yönetim Kurulu Başkanı Zir. Müh. / Chairman of the Board : Övsen ZÜMREPARASITEC
İçeriğine uygun bir etkinlik / An event as a concept
• Basın sözcüsü / Press officer : Philippe DOMMANGET
10:30 - 12:00 :

Mevzuat Konuşmaları / Legislation Speeches
Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılması, Ürün Tipleri ve EtiketlendirilmesiAuthorisation of biocidal products, product types and Labelling
• Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı / Environmental Health Department :
Çevre Müh. Environmental Engineering : Selim ATAK
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürün Tipleri Ruhsatlandırma Aşamaları
Active Substance -free licensing types biocidal products Stages
• Çevre Sağlığı Daire Başkanı/ Head of Environmental Health :
Tıb.Tek. Münir Devriş TAMKOÇ
Avrupa’da CEPA Standartları ( Konu İngilizce sunulmaktadır. Türkçe simültane çeviri)
CEPA Control Standards in Europe
• CEPA Başkanı / President of CEPA : Bertrand MONTMOREAU

14:00 - 14:45

Muğla İli Örneğinde Büyükşehirlerde Sivrisinek Mücadelesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Possible Problems Encountered in Combatting Mosquito in Metropols and Recommended Solutions : a Case Study in Muğla Province
• EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü / EGE University Faculty of Agriculture Dept. of Plant
Protection : Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU

15:00-15:45

Kentsel Zararlıların Mücadelesinde Feromonların Kullanılması / The Use of Pheromones in Urban Pest Control
Kentsel Zararlıların Mücadelesinde Feromonların Kullanılması
The Use of Pheromones in Urban Pest Control
• Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü/ Uludag University Faculty of Agriculture Dept. of PlantProtection :
Assoc. Prof. Dr. Orkun Barış Kovancı / Doç Dr. Orkun Barış Kovancı

16:00-17:00 :

Workshop 1
Konu : Biyosidal Ürünler ile Aktif Madde İçermeyen Ürünlerin Ruhsatlandırılması, Etiketlendirilmesi
Topic: Authorisation of Biocidal Products with the active substance-free products, Labelling
• Konuşmacılar, Ziyaretçiler, Katılımcılar ve Firma Temsilcileri / Speakers, Visitors, Participants and Company Representives.

 

26 Kasım / November 26

10:00 - 10:45 :

Türkiye Entegre Vektör Mücadele Programları /Integrated Vector Management Programs in Turkey
Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılması, Ürün Tipleri ve EtiketlendirilmesiAuthorisation of biocidal products, product types and Labelling
• Akdeniz Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Böl./ Akdeniz University, Science Faculty, Biology Department
Assoc. Prof. Dr. Huseyin CETIN/ Doç Dr. Hüseyin ÇETİN

11:00 - 11:45 :

Entegre Zararlı yönetimi/ IPM Methods
( Konu İngilizce sunulmaktadır. Türkçe simültane çeviri)
• Claude Bourgelat Enstitüsü - VetaAgro Sup Genel Müdürü (Lyon Yüksek Veteriner Okulu) / Managing Director of Institute Claude Bourgelat - VetaAgro Sup (High veterinary school in Lyon) : Dr. Romain LASSEUR

14:00 - 14:45 :

Kemirici Mücadelesinde İzleme ve Rodentisit Etkinin Değerlendirilmesi / Monitoring in Rodent Control and Evaluation of Rodenticide Efficacy
• Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Fizyoloji ve Toksikoloji Bölümü / Plant Protection Central Research Institute Physiology and Toxicology Department :
Ziraat Yüksek Mühendisi Abdullah Yılmaz (MSc)

15:00 - 15:45 :

Depolanmış Ürün Zararlılarına Karşı Kimyasal Mücadele ve Zararlıların Pestisitlere Dayanıklılık Oluşturma Sorunları ve Çözüm Önerileri /
Chemical Control Against Stored Product Pests, Problems and Solutions on Development Resistance To Pesticides Of Pests
• Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü / Uludag University Faculty of Agriculture Dept. of Plant Protection :
Assoc. Prof. Dr. Nabi Alper KUMRAL/ Doç Dr. Nabi Alper KUMRAL

16:00-17:00 :

Workshop 2
Konu: Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firmaların Sorunları
Topic: Problems of Implementing the Biocidal Products Company
• Konuşmacılar, Ziyaretçiler, Katılımcılar ve Firma Temsilcileri / Speakers, Visitors, Participants and Company Representives.